Mobbepolitik

Det er mobning når en eller flere børn vedvarende chikanerer en eller enkelte andre. Det kan være direkte fysisk vold eller at et barn bliver frosset ud af de andre børn. bliver udelukket fra gruppen, at ingen vil lege med et af de andre børn i frikvartererne, sidde ved siden af barnet i klassen eller lege med barnet efter skoletid.

I mobberiet kan vedvarende skub, slag, spark samt vedvarende trusler og hån indgå. Desuden kan mobningen bestå af f.eks. vedvarende grimasser, gestus og social isolation af offeret.

Skolen vil på ingen måde acceptere mobning, men finder det bedst at eleverne hjælpes til selv have mulighed for at løse småkonflikter. Støder skolens personale, eleverne eller forældrene på mobning bliver problemet taget alvorligt, og vi handler hurtigst muligt for at få løst problemet.

Mobbehandleplan

Elever skal trygt kunne henvende sig til de voksne i sikkerhed om, at henvendelsen bliver taget alvorligt, og at der bliver taget hånd om problemet.

I tilfælde af mobning eller groft drilleri, griber vi ind efter følgende retningslinjer.

  • Uformel klasselærersamtale med offer og mobber.
  • Klassen orienteres og inddrages i problemet efter aftale med de involverede børn og deres forældre.
  • Indkaldelse til samtale med de involverede børn, deres forældre og lærer. Skoleleder deltager hvis det ønskes. Samtalen ledes af klasselæreren. Samtalerne kan føres med et enkelt barn eller gruppevis. Der træffes aftaler om det videre forløb og hvilke tiltag der skal sikre at situationen løses op og bedres.
  • Klasselæreren følger i tiden efter op på samtalen med samtaler med de involverede parter og deres forældre.

Ved det første forældremøde i skoleåret, hvor klassens samværsregler gennemgås, medinddrages forældre/forældre-råds holdninger til disse, således at der kan udarbejdes en fælles holdning til klassens sociale spilleregler.

Der arbejdes løbende med:

  • Samværsregler i klassen
  • Legeaftaler i fritiden
  • Telefonnet blandt forældrene, der sikrer, at problemer klares inden det går galt.

Forebyggelse af mobning

På skolen er vi meget opmærksomme på at børnene trives og har det godt. Det er en del af skolen profil at vi løbende arbejder med børnenes velbefindende. Alle skal have det godt på Samsø Friskole

I de enkelte grupper arbejdes der derfor løbende med:

Samtaleregler, klasseregler, frikvartersregler, fødselsdagsaftaler, at sladre, forskelligheder/ligheder, at være en god/dårlig kammerat, gruppepres, lommepenge, hygiejne, festaftaler, misbrug, kærester

Alle grupper bør desuden jævnligt drøfte emner som forskelligheder, respekt og accept, og være opmærksomme på om alle trives både fysisk og psykisk.

billede11